Mobil vattenrening på projekt Varbergstunneln

maj 9, 2023 | Projekt

Västkustbanan byggs ut med dubbelspår genom Varberg och en tre kilometer lång tunnel under staden. I projektet byggs cirka nio kilometer dubbelspår, övergångar, nya broar, stationer och godsbangård.
I samband med tunneldrivning och andra schaktarbeten på projektet uppkommer stora mängder förorenat vatten och slam som måste hanteras. 

1300 liter förorenat vatten – i minuten.
Det är flödet som REWALBI’s tillfälligt etablerade vattenreningsanläggning på projektet kan hantera.  

Vattnet samlas upp i 3000 m³ stora dammar innan det passerar den aktiva reningsanläggningen med kemisk dosering, filtrering, pH-justering och slutligen kolfilter. En process som effektivt tar hand om suspenderat material och metaller i vattnet, renat ner till nivåer för att kunna släppas till recipient. Allt detta i en 24/7 digitalt övervakad anläggning med daglig tillsyn och larmövervakning. 

Projektet är ett helhetsåttagande som omfattar projektering, byggnation, drift och underhåll.

Entreprenör: Implenia Sverige AB
Foto: Varbergs Kommun